Szakmai regisztráció esetén, számos termék kedvezménnyel! Tájékoztató a "Hírek" menüpontban!

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásara, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Something Good Betéti Társaság (székhelye: 1204. Budapest, Wesselényi utca 136. Cégjegyzékszáma: 01-06-790258; adószáma: 25454695-2-43; elérhetőségek (info.beautykucko@gmail.com) +36 (30) 677-5222); továbbiakban: Társaság) és a Társaság által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a beautykucko.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
Az Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
Az Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Társasággal bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
A webáruházban történt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

 

Rendelés lemondása: 
Elállás joga, módja, következményei

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezik. 
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, gondosan visszacsomagolt, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Társaság által megadott postacímre. 
Az áruházüzemeltető kizárólag új állapotú (eredeti csomagolású, sérülésmentes, gondosan visszacsomagolt, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia (saját költségre). Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról (max. 14 nap) 
Elállás esetén az üzemeltető követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. 

A Társaság portós (utánvétes) postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni.

Kérjük, hogy a termékeket minden esetben az MPL postafutárjával küldje vissza! 

Egyéb futárszolgálat nem jöhet szóba, mert napközben telephelyünkön nincs ügyelet.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 15 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

 

Letölthető nyilatkozat

Panaszkezelés 
 
A vállalkozás székhelye: Budapest, 1204. Wesselényi utca 136.
A panaszügyintézés helyszíne: Budapest, 1204. Wesselényi utca 136.
 
A panaszkezelés módja: 
 
Szóbeli panasz bejelentése esetén vállalkozásom azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja.
Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz elutasításra kerül, vállalkozásunk írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben a panasszal kapcsolatos álláspontját az elutasítás indokait és amennyiben a panasz kivizsgálása később történik, úgy ezt a tényt továbbá a panaszra való válaszadás várható időpontját is rögzítik.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a panaszos részére át kell adni.
Ha a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, a Társaság a panasz bejelentését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panaszost a kivizsgálás eredményéről és a foganatosított intézkedésekről, elutasítás esetén annak indokairól.
Az írásban előterjesztett panaszra jelen vállalkozás 30 napon belül írásban ad választ. 
 
A panaszos a panasz bejelentésekor köteles az alábbi adatokat közölni:
 
 
- A panaszos neve, postai értesítésének helye;
- A vásárlás pontos ideje;
- A panasz alapjául szolgáló körülmények leírása.
 
Amennyiben panasza kezelésével nem ért egyet, úgy panaszával az alábbi hatóságoknál kezdeményezhet külön eljárást:
- Területileg Illetékes Önkormányzati Hivatal Jegyzője
 
 
                                               Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek online, házhoz szállítással vagy személyes átvétellel (lsd. Szállítási információ menüpont - http://beautykucko.hu/szallitasi-informacio-a4939 rendelhetőek meg.
A feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők és semmilyen további rejtett költség nem terheli őket a szállítási költségen kívül!

Az árak nem tartalmazzák a csomagolási- és szállítási költségeket és a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.

Az árváltoztatás jogát Társaságunk fenntartja. Az árváltoztatás a folyamatban lévő (megrendelt és/vagy kifizetett) ügyletekre nem vonatkozik.                                                               GARANCIA, SZAVATOSSÁG

 A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
A jótállási jegyről
 • Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és az eredeti számla egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.
 • Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
 • A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 • A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
 • A jótállási felelősséget kizáró feltételekről
  • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
  • Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
  • Természetes elhasználódás.
  Műszaki termékek 1 év garanciával kerülnek értékesítésre. Moser, Wahl, Ermila termékekre 2 év a garancia. Minden termék garancia ideje a termék leírása mellett található. A garancia érvényesítéséhez a hibás terméket kérjük az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt visszajuttatni szíveskedjék a garancialevélen megtalálható szervíz címére! A garanciát csak abban az esetben áll módjukban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul, az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt küldi vissza. A garanciális igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. Ezen javítások Megrendelő részére természetesen díjmentesek. Postai úton történő termékvisszajuttatás esetén kérem egyeztessen az illetékes szakszervízzel! Amennyiben a termék vizsgálata során kiderül, hogy a hiba valamely olyan okból keletkezett, melyre garanciális igény nem érvényesíthető (lásd feljebb), az esetleges javítási illetve költség a Megrendelőt terheli. Ebben az esetben a javítás megkezdése előtt a Megrendelőt a várható költségekről tájékoztják és a  felmerülő szállítási költség a megrendelőt terheli! Amennyiben a Megrendelő ebben az esetben nem kéri a javítás elvégzését, a terméket visszajuttatják a Megrendelőhöz. A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben , illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben bármilyen problémája adódna a forgalmazott termékekkel kapcsolatban, forduljon bizalommal az üzemeltetőhöz. Minden esetet igyekszünk maximálisan a vevő érdekeit szem előtt tartva megoldani.
 • FIZETÉSI MÓDOK
 • Készpénz, utánvét: Fizetés az áru átvételekor készpénzben. Ön az áru átvétele után a szállítónak fizeti ki az áru és a szállítás ellenértékét - kizárólag forintban..
 • Átutalás: Csak az áru átvétele előtt lehetséges, ebben az esetben elektronikus levelet küldünk Önnek email-ben, ami alapján át tudja utalni az összeget. Amint megérkezett az összeg a számlánkra, kiszállíttatjuk a megrendelt árut.
 • Bankkártyás fizetés: Barion kártyás-fizetési megoldás. 100% biztonság
 • Figyelem! Bankkártyájának rendelkeznie kell a háromjegyű CVC kóddal!

 

 

Letöltés (PDF)

Áruházunkban hűségpont rendszer működik!

Vásárlásai után a termékeknél és a kosárban feltüntetett mennyiségű hűségpontot kap. Ezeket a pontokat később levásárolhatja.